Fok-Reglement

Verenigingsfokreglement

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid
Hovawart Vrienden Nederland
voor het ras: Hovawart

Erkende-Rasvereniging

 Download:

Fokreglement HVN

1.    ALGEMEEN

1.1.    Dit reglement voor de Hovawart Vrienden Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Hovawart zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging op 10 maart 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Leden Vergadering van de vereniging.

1.2.    Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Hovawart, woonachtig in Nederland.

1.3.    Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.    Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.    Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.     Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

1.7.    Dit reglement, bestemd voor alle bij onze vereniging aangesloten fokkers, is erop gericht duidelijkheid te verschaffen voor de fokkerij. In het belang van de georganiseerde fokkerij binnen onze vereniging dient elke fokker, vallend onder 1.2, zich aan dit reglement te houden. Het niet volgen van dit reglement betekent, dat de betreffende fokker geen verdere diensten van de club af kan nemen betreffende de fokkerij. Het bestuur is gerechtigd tot het éénmalig waarschuwen van de betreffende fokker. Bij een tweede overtreding kan betreffende fokker op grond van artikel 7 van de Statuten uit het lidmaatschap worden ontzet. Combinaties die binnen de vereniging worden afgewezen, zullen met gemotiveerde afwijzing worden gepubliceerd.